Quản lý hệ thống bán hàng

Chào bạn: - ID: | Đổi Pass | Thoát
Danh Mục
GỘP ĐƠN HÀNG

+ Gộp đơn hàng cùng chi nhánh

+ Các đơn hàng phải có cùng SĐT

+ Sau khi gộp đơn sẽ gộp vào ĐH chính (cần giữ lại), các ĐH khác sẽ chuyển sang trạng thái hủy

+ Sau khi gộp đơn sẽ tự động cộng số lượng với sp có trong ĐH chính và thêm mới nếu sp chưa có trong ĐH chính

+ Tự động cộng tiền vào ĐH chính từ các ĐH khác

Nhập mã đơn hàng (Đơn hàng giữ lại)
Nhập mã đơn hàng (Đơn hàng hủy)
Nhập mã đơn hàng (Đơn hàng hủy)
Nhập mã đơn hàng (Đơn hàng hủy)
Nhập mã đơn hàng (Đơn hàng hủy)
Nhập mã đơn hàng (Đơn hàng hủy)